⚠️ درك نحوه بازي بانک ها

⚠️ درك نحوه بازي بانک ها
تجارت در فارکس چیزیست که با نام بازی صفر- صفر شناخته میشود. مفھوم آن اینست که سود
یک نفر در گروی زیان فرد دیگریست.
زمانی که شما وارد معامله ای شدید که با 10000 پوند سود برای شما خاتمه یافت این پول از طرف
معامله گر دیگری آمده که فکر میکرده بازار در جھتی مخالف جھت ورود شما حرکت خواھد کرد...
کدام یک درست پیشبینی کرده اید؟ تازمانی که هر دو معامله بسته نشوند نمیتوان گفت... ممکن است هر دو درست گفته باشید ممکن است هردو اشتباه گفته باشید و ممکن است یکی درست و دیگری اشتباه گفته باشد...

پس بزرگترین اشتباه این هست که فکر کنید داشتن تحلیل و دانستن نقطه ورود برای برنده شدن در این بازی کافیست...

مھم نیست شما معامله گری ھستید که برای یک بانک کار میکنید یا به عنوان یک معامله گر خرده پا در خانه مشغول معامله ھستید.
تنھا راه بدست آوردن پول توسط شما از دست رفتن پول توسط سایر معامله گران است و بالعکس.

واقعیت اینست که در صد کمی از معامله گران ھستند که واقعیت بازار فارکس را درک کرده اند.

⚠️⚠️روند ساخته شده است تا شما را وادار به از دست دادن پول بکند⚠️⚠️

این جمله بسیار بحث برانگیز است برای اینکه من میدانم مفھوم روند به طور عمیقی در ذھن تقریبا تمامی معامله گران فارکس ریشه دوانده است.

چیزی که من قصد دارم تا در طول این مقاله به شما نشان بدھم اینست که چرا تعریف و درکی که شما از روند دارید دقیقا برای از دست دادن پول توسط شما ساخته شده است...☠️

از شما میخواھم در مورد یک چیز کمی فکرکنید.

چه زمانی یک حرکت به یک روند تبدیل میشود و آیا تمامی حرکات به عنوان یک روند قابل بررسی ھستند؟❓❓❓

داشتن یک طرز فکر عمیق از روند به عنوان یک مفھوم کلیدی در بازار چیزیست که من میخواھم شما از این مقاله برداشت کنید.

🔰کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع

کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع آنھایی ھستند که یک تغییر قیمتی بزرگ در بازار را نشان میدھند.

این کندلھا چیزی ھستند که یک روند را توصیف میکنند بدون کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع توضیح حرکت روند دار در بازار به طرز آشکاری بسیار مشکل خواھد بود.

از زمانی که اکثر معامله گران با دیدن این کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع پی به میزان قدرت یک روند میبرند این کندلھا نقش بسیار مھمی را در برداشت معامله گران از آنچه در بازار میگذرد ایفا میکنند.
معامله گرانی که با دیدن کندلھای دارای دامنه نوسان وسیع سریعا وارد معامله میشوند این کار را بر اساس ھیچ روش عقلانی و منطقی از روشھای تحلیل تکنیکال انجام نمیدھند بلکه این کار را به دلیل احساسات انجام میدھند.

 

زمانی که معامله گران یک کندل با دامنه نوسان وسیع میبینند که در بازار شکل گرفته است در مسیر حرکت کندل وارد بازار میشوند.دلیل اینکه آنھا به محض دیدن این کندلھا وارد بازار میشوند وجود یک ویژگی شخصیتی در معامله گری به نام شخصیت واکنش پذیر است(شخصیت تاثیر پذیر).

بزرگ بودن طول میله کندل اثر زیادی را بر میزان ترس از دست دادن پول در تریدرھایی که در آن کندل ترید کرده اند، خواھد داشت. چرا که این باور را در آنھا بوجود میارود که شاید پول زیادی از دست بدھند.
ھرچقدر سایز کندل دارای دامنه نوسان وسیع بزرگتر باشد اطمینان بیشتری به معامله گران میدھد از این بابت که بازار قصد دارد به سمت بالا یا پایین حرکت کند. دلیل شکل گیری حجم بالای چنین کندلی ھنگام انتشار یک خبر این است: این حجم بالای معاملات توسط معامله گران احساسی به وجود می آید اینھا با دیدن وقوع یک حرکت با اندازه بزرگ میپذیرند که بازار قصد دارد قطعا در ھمان مسیر این حرکت را ادامه بدھد. حرکاتی را که من در شکل پایین علامت زده ام چیزی است که معامله گران احساسی(تاثیر پذیر)نوعا آنھا را به عنوان فرصتھای معاملاتی میبینند .

 

معامله گران در این نوع از حرکات برای ورود به معامله کشیده میشوند برای اینکه ھربار اینگونه به نظر میرسد که بازار واقعا با قدرت در حال حرکت به سمت بالاست.

به این واقعیت توجه داشته باشید که به زودی پس از وقوع چنین حرکاتی بازار یا از حرکت می ایستد یا اینکه شروع به حرکت در خلاف جھت قبلی میکند.

.

این حرکات با ھدف بدست آوردن پول از معامله گران تاثیر پذیر توسط بانکھا انجام میشود این معامله گران تاثیر پذیر(احساسی)در سرتاسر تمامی تایم فریم ھا حضور دارند حتی یک دقیقه ھم اینطور فکر نکنید که چون من آنھا را در چارت یک ساعته نشان داده ام به این معنی است که شما فقط میتوانید آنھا را در چارت یک ساعته پیدا کنید.

شما میتوانید این حرکات بزرگ بازار با کندلھای بزرگ با دامنه نوسان وسیع را در تمامی تایم فریم ھا مشاھده کنید اثری که این حرکات روی معامله گران در بازار دارند یکسان است صرف نظر از تایم فریمی که در آن بررسی میشوند.

 

 

 

ادامه مطالب دیروز...

🔰 سه فاز حرکتی در جریان تشکیل یک روند

تمامی حرکاتی که یک روند را در مارکت شکل میدھند از 3 مرحله تشکیل میشوند این سه مرحله یکی پس از دیگری روی میدھد تا حرکتی که در چارتمان میبینیم را شکل دھند.

مرحله اول: عدم تعادل در سفارشات
مرحله دوم: نقد کردن(تسویه)
مرحله 3:ھوشیاری